BESTELVOORWAARDEN

Artikel 1

Alle onze prijzen zijn exclusief BTW

Artikel 2
Definitieve aantallen en keuzes dienen 96u op voorhand doorgegeven te worden. Alle wijzingen nadien zijn voor rekening van de klant.

Artikel 3
De parking van het multifunctioneel complex is inbegrepen voor onze klanten. Het ticket dient mogelijk wel bij vertrek gevalideerd te worden in de Looyerij.

FACTUURVOORWAARDEN
Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5

Een administratiekost van € 15,00 (inclusief BTW) zal worden aangerekend bij facturen onder het bedrag van € 50,00.